Македонското пенолошко друштво по завршување на активностите на проектот Анализа на состојбата во установите за сместување деца во ризик и деца во судир со законот во Република Македонија, со скромна донација ја поддржа работата на малолетничкиот Затвор Охрид каде што се сместени и децата од воспитно поправниот дом.