Македонското пенолошко друштво потпиша Меморандум за соработка со Хелп во рамките на програмата „Поддршка на социо-економската стабилност во Западен Балкан 2019-2020“ за спроведување на проектот Подобрување на програмите за третман во казнено-поправните установи и воспитно–поправните установи финансиран од Германската влада а имплементиран од Хелп.

Програмата е од регионален карактер, а соработката меѓу потписниците се заснова на активности во рамките на програмската компонента насочени кон подобрување на програмите за третман во установите за осудени лица и деца во Република Северна Македонија.

Целта е да се поддржат институциите да ги спроведат мерките за заштита на COVID-19 преку испорака на комуникациски уреди, таблети и интернет врски како алтернативен канал за комуникација, овозможувајќи им семејни посети во моментите кога посетите се забранети како што се вонредните состојби и слични ситуации, како и преку испорака на заштитни маски за институциите во рамките на структурата на Управата за извршување на санкции.

Главните активности го вклучуваат следното:

  • Набавка и дистрибуција на респираторни маски за FFP2 и
  • Набавка и дистрибуција на таблети за обезбедување алтернативен комуникациски канал со членовите на семејството.

Помошта ќе биде обезбедена за корисниците на следниве институции:

  1. Казнено поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес
  2. Казнено поправен дом Штип и
  3. Затвор Охрид / Воспитно – поправен дом Тетово.

Програмата ќе се спроведува во периодот од јуни до декември 2020 година.

Во продолжение, активности на Help во земјите од регионот:

Help resocialization programme- special initiatives

Western Balkans Fact Sheet

Serbia resocialization programme 18.11.2019