Состанокот на работната група (РГ) за изработка на Правилник за начинот на постапување на дисциплинската комисија задолжена за изрекување дисциплински мерки против осудените лица се одржа од 23 до 24 септември 2019 година во Скопје.

Сесијата на РГ резултираше со првиот нацрт на Правилникот во согласност со стандардите на КПТ, Европските затворски правила, правилата на Мандела и најдобрите европски практики. Сесијата користеше и од искуствата и знаењата на членовите на РГ кои можеа да ја илустрираат нејзината вистинска примена во нивната секојдневна работа.

На состанокот, покрај членовите на РГ, присуствуваше и раководството на Управата за извршување санкции при Министерството за правда и затворскиот персонал од различни казнено-поправни установи на национално ниво, а беше фасилитиран од еден национален консултант на Советот на Европа.

Состанокот беше организиран во рамки на акцијата „Зајакнување на капацитетите на казнено-поправниот систем и механизмот за надворешен надзор во Северна Македонија“, кофинансирана од Европската Унија и Советот на Европа во рамките на втората фаза од „Хоризонталниот објект за Западен Балкан и Турција“ и го спроведува Советот на Европа.

Link