Македонското пенолошко друштво за потребите на проектот: “Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”  поддржан од Европска Унија, спроведува постапка на прибирање на понуди, со упатување на покана – барање за доставување на понуди.

Во рамките на проектот се јавува потреба за:

  1. Дизајн на основна и финална студија согласно развиениот визуелен идентитет на проектот
  2. Пeчатење на основна и финална студија на проектот.

Критериуми за избор:

Од понудувачот се бара да достави најекономична и најдобра понуда во согласност со погоре изнесени потреби. Со тоа што во понудата секоја од горенаведените ставки треба да биде посебно образложена. Критериум за избор на понудата ќе биде најповолната понуда.

Напомена:

Краен рок за доставување на понудите е до 18.02.2023 година до 16 часот по е-пошта на contact@msp.org.mk
Би замолиле цените да бидат изразени без ДДВ.
Доколку вашата понуда биде избрана ќе бидете информирани.
Во случај на потреба од дополнително појаснувања, слободно контактирајте не.
ПРОЕКТОТ Е ОСЛОБОДЕН ОД ДДВ. ПО НАПРАВЕН ИЗБОР ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЌЕ БИДЕ ДОСТАВЕНО РЕШЕНИЕ И ПОТВРДА ОД УЈП И СЕП.