Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Создавање (не)правда: Амнестијaта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица е документ изработен во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка преку ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осудени лица“, финансиран од Европската Унија. Примарната цел на оваа анализа е да се утврди дали носењето чести закони за амнестија има позитивно …

Establishing services in the community for support through resocialization and reintegration of ex-convicts

Establishing services in the community for support through resocialization and reintegration of ex-convicts

Ризик фактори за појава на детско престапништво (основна анализа)

Ризик фактори за појава на детско престапништво (основна анализа)

Состојбата со пост-пеналната помош и ресоцијализацијата во Република Северна Македонија (основна студија)

Оваа основна студија е фокусирана на значењето на постпеналната помош и нејзиното ефикасно спроведување во насока на превенирање на рецидивизмот и со тоа успешна реинтеграција на лицата назад во општеството, од што корист ќе има и лицето и општеството во целина. Преку спроведеното истражување базирано врз примарни и секундарни податоци, извршена беше евалуација на спроведувањето …

Правилата на ОН за постапување со затвореничките и алтернативни мерки за жените сторители на кривични дела “Правилата од Бангкок”

Правилата на ОН за постапување со затвореничките и алтернативни мерки за жените сторители на кривични дела “Правилата од Бангкок”

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На редовната седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на проектниот тим на Правничка Истражувачка Мрежа, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот Превенција на детско престапништво што се спроведува од …

Компаративна анализа на програми за превенција на детско престапништво

Компаративна анализа на програми за превенција на детско престапништво

Истражување за COVID-19 во македонските затвори, Елена Мујоска Трпевска и Константин Битраков

СООЧУВАЊЕ СО ПАНДЕМИЈАТА COVID-19 ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЗАТВОРИ И УСТАНОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА  Истражување на д-р Елена Мујоска Трпевска и м-р Константин Битраков, објавено од МАНУ (www.manu.edu.mk) EMT-KB-COVID-19-во-затвори ИЗВОР 

Анализа на состојбата во установите за сместување деца во ризик и деца во судир со законот во Република Македонија

Анализа на состојбата во установите за сместување деца во ризик и деца во судир со законот во Република Македонија