ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОРГАНИТЕ

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2022

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2022

/

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2022

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2021

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

/

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021

/

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2020

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

Прегледај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020

Прегледај

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОРГАНИТЕ

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2019

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

Прегледај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2018

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

Прегледај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018

Прегледај

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ

Прегледај

СТАТУТ НА ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО СКОПЈЕ

Прегледај

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Прегледај

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Прегледај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017

Прегледај