Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица е документ изработен во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка преку ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осудени...
Состојбата со пост-пеналната помош и ресоцијализацијата во Република Северна Македонија (основна студија)

Состојбата со пост-пеналната помош и ресоцијализацијата во Република Северна Македонија (основна студија)

Оваа основна студија е фокусирана на значењето на постпеналната помош и нејзиното ефикасно спроведување во насока на превенирање на рецидивизмот и со тоа успешна реинтеграција на лицата назад во општеството, од што корист ќе има и лицето и општеството во целина. Преку...
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди

Македонското пенолошко друштво за потребите на проектот: “Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”  поддржан од Европска Унија, спроведува постапка на прибирање на понуди, со...
Project promotion: Building community-based services to support resocialization and reintegration of ex-prisoners

Project promotion: Building community-based services to support resocialization and reintegration of ex-prisoners

Рехабилитацијата на осудените лица и нивната успешна социјална реинтеграција во општеството треба да бидат меѓу основните цели на кривично правниот систем. Правно обврзувачките меѓународни конвенции за човекови права, како и стандардите и нормите на Обединетите нации...
ЈАВЕН ПОВИК  за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија Македонско пенолошко друштво Скопје за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно...
Data on children at risk in Ohrid (2018-2020)

Data on children at risk in Ohrid (2018-2020)

CSW Ohrid cooperates with institutions such as the Ministry of Interior, schools, media center, basic court, for data collection, through conversation and consultations. SWC Ohrid prepares quarterly reports on the situation of children at risk and submits them to the...
Statistics on crimes committed by children

Statistics on crimes committed by children

In 2019, a total of 640 crimes committed by 1,085 children were recorded. It is worrying that most children participate in the commission of one crime because the number of perpetrators is almost twice as many as the number of crimes committed. The share of juvenile...
Analysis of violence in high schools

Analysis of violence in high schools

High schools are an important segment for analysis because they involve a more serious form of violence and even crime. To further determine the risk factors contributing to juvenile delinquency, a comparative analysis of the data obtained from primary and secondary...
Prison as a second chance

Prison as a second chance

EUROTHINK – The Center for European Strategies has organized an online session to discuss the role of the civil society sector in closing the “circle of violence” and preparing prisoners to return to their communities. The speaker at the event was...