Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 година бележиме повторно пораст на...