Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 година бележиме повторно пораст на...
12 new actions supported by Civica Mobilitas

12 new actions supported by Civica Mobilitas

The state of emergency in the country did not affect the process of evaluation of the submitted applications for the Call for Proposals for Action Grants (CM-ACT-05). The Grant Selection Committee electronically evaluated the submissions, after which 12 organizations...