Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Хелсиншкиот комитет за човекови права на 31.10.2023 организираше настан за презентација на документот „Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба во Република Северна Македонија (2021-2025)“- период на следење 2021 и 2022 година,...
Јавна дебата: Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во РСМ

Јавна дебата: Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во РСМ

Македонско пенолошко друштво на 17 oктомври 2023 организираше настан насловен „Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во Република Северна Македонија”. На настанот експертската јавност критички ги...
Создавање (не)правда: Амнестијaта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијaта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица е документ изработен во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка преку ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осудени...
Мониторинг на затворот и заштита на човековите права при спречување и спротивставување на насилен екстремизам и радикализација кон тероризмот (VERLT) во затворите

Мониторинг на затворот и заштита на човековите права при спречување и спротивставување на насилен екстремизам и радикализација кон тероризмот (VERLT) во затворите

Во периодот 13-14 септември 2023 година во Сараево, Босна и Херцеговина се одржа регионална работилница за Југоисточна Европа на тема „Мониторинг на затворот и заштита на човековите права при спречување и спротивставување на насилен екстремизам и радикализација кон...
Состојбата со пост-пеналната помош и ресоцијализацијата во Република Северна Македонија (основна студија)

Состојбата со пост-пеналната помош и ресоцијализацијата во Република Северна Македонија (основна студија)

Оваа основна студија е фокусирана на значењето на постпеналната помош и нејзиното ефикасно спроведување во насока на превенирање на рецидивизмот и со тоа успешна реинтеграција на лицата назад во општеството, од што корист ќе има и лицето и општеството во целина. Преку...
Извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како и функционирањето на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија дискутирани на тркалезна маса во Скопје

Извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како и функционирањето на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија дискутирани на тркалезна маса во Скопје

Институциите во Северна Македонија се посветени на блиската соработка со Советот на Европа и ЕУ, во делот на извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), како и за понатамошна консолидација на Надворешниот механизам за контрола, кој ги штити...
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди

Македонското пенолошко друштво за потребите на проектот: “Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”  поддржан од Европска Унија, спроведува постапка на прибирање на понуди, со...
Промоција на проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”

Промоција на проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”

Рехабилитацијата на осудените лица и нивната успешна социјална реинтеграција во општеството треба да бидат меѓу основните цели на кривично правниот систем. Правно обврзувачките меѓународни конвенции за човекови права, како и стандардите и нормите на Обединетите нации...
Извештај за состојбите и условите во казнено – поправните установи и воспитната установа за 2022 година

Извештај за состојбите и условите во казнено – поправните установи и воспитната установа за 2022 година

Извештајот е изработен во рамки на проектот „Борба против тортура и нехуман третман” кој е поддржан од ЕУ. Проектот го имплементираме со МЗМП како наша партнерска организација. Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Борба против тортура и нехуман третман“,...
ЈАВЕН ПОВИК  за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија Македонско пенолошко друштво Скопје за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно...
Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Македонско пенолошко друштво Скопје е дел од конзорциумот кој следните три години ќе работи на проектот „Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата...
Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

На 10 ноември 2022 во Призрен, Р.Косово, беше одржана завршна конференција на проектот „Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот“ релизиран под програмата MATRA COPROL, со поддршка на Холанскиот...
Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

На 3 и 4 ноември 2022 година во хотел „Радика” Маврово, е одржан вториот состанок на Меѓу-ресорската група формирана со Одлука на Владата на РСМ, бр.41-3652/1 од 25.05.2022 година задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната...
Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

На 13 октомври 2022 година во организирација со ОБСЕ Мисија во Скопје се организира тркалазена маса во врска со Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На настанот учествуваа доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседатка и проф....
Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Проектот „Превенција на детско престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво нивното функционирање, ефикасност и ефективност. Иако се...
Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседателка и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски од ИО на МПД се избрани за членови а проф. д-р Гордана Лажетиќ за претседателка на Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за...
Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Претседателката на Македонското пенолошко друштво, д-р Елена Мујоска Трпевска присуствуваше на седницата на Државниот совет за детско престапништво што се одржа на 12 април 2022 година, со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и меѓународниот експерт Ингрид...
Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Во текот на месец октомври и ноември 2021 година беше спроведено истражување од тимот што го спорведува проектот „Превенција на детско престапништво“ преку соодветен полу-структуиран прашалник кој имаше задача да даде прецизна слика за видот, интензитетот и...
Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На редовната седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на проектниот тим на Правничка Истражувачка Мрежа, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво....
Податоци за деца во ризик во Охрид 2018-2020

Податоци за деца во ризик во Охрид 2018-2020

ЦСР Охрид остварува соработка со институциите како што се МВР, училишта, медиски центар, основен суд, за прибирање на податоци, прекуразговор и консултации. ЦСР Охрид изготвува квартални извештаи за состојбата на деца во ризик и ги доставува до Заводот за социјални...
Статистика за кривични дела сторени од деца

Статистика за кривични дела сторени од деца

Во 2019 година евидентирани се вкупно 640 кривични дела извршени од 1.085 деца. Загрижува тоа што најчесто повеќе деца учествуваат во извршување на едно кривично дело бидејќи бројот на извршители е скоро дупло поголем од бројот на сторени кривични дела. Учеството на...
Народен правобранител: Анализа на насилство во основните училишта на територијата на Општина Ѓорче Петров

Народен правобранител: Анализа на насилство во основните училишта на територијата на Општина Ѓорче Петров

Oсновните училишта се од круцијално значење кога се во прашање ризик факторите кои влијаат врз појава на насилство помеѓу децата. Во објавата се обработени податоци од Посебениот извештај од спроведеното истражување за насилство меѓу учениците во основните училишта...
Анализа на насилство во средните училишта

Анализа на насилство во средните училишта

Средните училишта се важен сегмент за анализа бидејќи во нив се случува посериозен вид на насилство, па дури и кривични дела. Со цел понатамошното утврдување на ризик факторите кои придонесуваат за детско престапништо, значајна ќе биде компаративната анализа од...
МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

Публикацијата на МПД е дел од завршниот Извештај на Агенцијата за остварување на правата на заедниците во РСМ од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”. Сите информации се достапни на следниот...
Деца во ризик и деца во судир со законот - Скопски плански регион

Деца во ризик и деца во судир со законот - Скопски плански регион

Од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, со посебен акцент на три општини (Аеродром, Сарај и Шуто Оризари), состојбата со детското престапништво (прекршоци и кривични дела), за периодот од 2017 година заклучно со јуни 2020 година,...