Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

    Потребата од научна анализа на различните аспекти на институционалниот и вонинституционалниот третман на децата во ризик и децата во судир со законот, како и односот на македонското општество кон нив, произлезе од повеќе причини. Прво, сеопсежните...