Стратешки форум: услови во пенитенцијарните установи и заштита од тортура и нехуман третман

Стратешки форум: услови во пенитенцијарните установи и заштита од тортура и нехуман третман

На ден 22 декември 2020 година, д-р Елена Мујоска Трпевска, претседател и проф. д-р Гордана Лажетиќ, член на Извршниот одбор на Македонското пенолошко друштво учествуваа на Првиот стратешки форум за Условите во пенитенцијарните установи и заштита на осудените лица од...
Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 година бележиме повторно пораст на...