Анализа на насилство во средните училишта

Анализа на насилство во средните училишта

Средните училишта се важен сегмент за анализа бидејќи во нив се случува посериозен вид на насилство, па дури и кривични дела. Со цел понатамошното утврдување на ризик факторите кои придонесуваат за детско престапништо, значајна ќе биде компаративната анализа од...
МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

Публикацијата на МПД е дел од завршниот Извештај на Агенцијата за остварување на правата на заедниците во РСМ од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”. Сите информации се достапни на следниот...