Публикацијата на МПД е дел од завршниот Извештај на Агенцијата за остварување на правата на заедниците во РСМ од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”.

Сите информации се достапни на следниот линк.