Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Во текот на месец октомври и ноември 2021 година беше спроведено истражување од тимот што го спорведува проектот „Превенција на детско престапништво“ преку соодветен полу-структуиран прашалник кој имаше задача да даде прецизна слика за видот, интензитетот и...
Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На редовната седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на проектниот тим на Правничка Истражувачка Мрежа, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво....