ЈАВЕН ПОВИК  за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија Македонско пенолошко друштво Скопје за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно...
Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Македонско пенолошко друштво Скопје е дел од конзорциумот кој следните три години ќе работи на проектот „Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата...
Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

На 10 ноември 2022 во Призрен, Р.Косово, беше одржана завршна конференција на проектот „Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот“ релизиран под програмата MATRA COPROL, со поддршка на Холанскиот...
Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

На 3 и 4 ноември 2022 година во хотел „Радика” Маврово, е одржан вториот состанок на Меѓу-ресорската група формирана со Одлука на Владата на РСМ, бр.41-3652/1 од 25.05.2022 година задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната...