Соопштенија

ОБСЕ и МПД

Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства

креирани формулари, брошури и летоци за правата на осудените лица во РСМ

МПД и ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот

Стапете во Контакт