Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, м-р...
Превенција на детско престапништво: социјални проблеми и појави

Превенција на детско престапништво: социјални проблеми и појави

На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои Декларацијата за правата на детето и на 20 ноември 1989 година ја усвои и Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа Конвенција, без оглед...
Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

    Потребата од научна анализа на различните аспекти на институционалниот и вонинституционалниот третман на децата во ризик и децата во судир со законот, како и односот на македонското општество кон нив, произлезе од повеќе причини. Прво, сеопсежните...
Донација од МПД за Затвор Охрид

Донација од МПД за Затвор Охрид

Македонското пенолошко друштво по завршување на активностите на проектот Анализа на децата во ризик и децата во судир со законот, со скромна донација ја поддржа работата на малолетничкиот Затвор Охрид каде што се сместени и децата од воспитно поправниот дом....
МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

Цивика мобилитас на 22 декември 2017 година во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок грантисти. „Денес ги доделуваме последните 24 грантови во оваа фаза на програмата. Во изминатите три години, доделивме 221 грант за 212 организации, осум стипендии е...