Извештај за состојбите и условите во казнено – поправните установи и воспитната установа за 2022 година

Извештај за состојбите и условите во казнено – поправните установи и воспитната установа за 2022 година

Извештајот е изработен во рамки на проектот „Борба против тортура и нехуман третман” кој е поддржан од ЕУ. Проектот го имплементираме со МЗМП како наша партнерска организација. Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Борба против тортура и нехуман третман“,...
ЈАВЕН ПОВИК  за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија

ЈАВЕН ПОВИК за 3 (три) експертски позиции за изработка на baseline(основна) и финална студија Македонско пенолошко друштво Скопје за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно...
Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Македонско пенолошко друштво Скопје е дел од конзорциумот кој следните три години ќе работи на проектот „Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата...
Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот

На 10 ноември 2022 во Призрен, Р.Косово, беше одржана завршна конференција на проектот „Kон безбедна, стимулирачка и рехабилитативна затворска средина за деца и малолетни лица во судир со законот“ релизиран под програмата MATRA COPROL, со поддршка на Холанскиот...
Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на РСМ

На 3 и 4 ноември 2022 година во хотел „Радика” Маврово, е одржан вториот состанок на Меѓу-ресорската група формирана со Одлука на Владата на РСМ, бр.41-3652/1 од 25.05.2022 година задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната...
Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

На 13 октомври 2022 година во организирација со ОБСЕ Мисија во Скопје се организира тркалазена маса во врска со Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На настанот учествуваа доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседатка и проф....