Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Проектот „Превенција на детско престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво нивното функционирање, ефикасност и ефективност. Иако се...
Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседателка и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски од ИО на МПД се избрани за членови а проф. д-р Гордана Лажетиќ за претседателка на Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за...
Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Претседателката на Македонското пенолошко друштво, д-р Елена Мујоска Трпевска присуствуваше на седницата на Државниот совет за детско престапништво што се одржа на 12 април 2022 година, со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и меѓународниот експерт Ингрид...
Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Во текот на месец октомври и ноември 2021 година беше спроведено истражување од тимот што го спорведува проектот „Превенција на детско престапништво“ преку соодветен полу-структуиран прашалник кој имаше задача да даде прецизна слика за видот, интензитетот и...
Статистика за кривични дела сторени од деца

Статистика за кривични дела сторени од деца

Во 2019 година евидентирани се вкупно 640 кривични дела извршени од 1.085 деца. Загрижува тоа што најчесто повеќе деца учествуваат во извршување на едно кривично дело бидејќи бројот на извршители е скоро дупло поголем од бројот на сторени кривични дела. Учеството на...
МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

Публикацијата на МПД е дел од завршниот Извештај на Агенцијата за остварување на правата на заедниците во РСМ од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”. Сите информации се достапни на следниот...