Документи

 

2022

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОРГАНИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2022

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2022

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2022

2021

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2021

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021

2020

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2020

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020

2019

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОРГАНИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2019

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019

2018

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2018

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018

2017

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ

СТАТУТ НА ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО СКОПЈЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

 

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017