Галерија

Донација од Help – Hilfe zur Selbsthilfe за УИС, август 2020

Нов Воспитно поправен дом во Тетово, мај 2020

Еднаков и праведен третман на ромите во македонските затвори, декември 2019

Донација од МПД за библиотеката на КПД ШТИП и Затвор Скопје, октомври 2019

Промоција на новите мали и ад хок грантисти на Цивика мобилитас – 22 декември 2017 година

Формирањето на Македонското пенолошко друштво – Мај 2017 година