Нашиот Тим

 

Запознај го Нашиот Тим

Проф. д-р Љупчо Арнаудовски
Проф. д-р Љупчо Арнаудовски

Почесен Претседател

Редовен професор во пензија, Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје

Научна област: криминологија, пенологија, извршување санкции

Д-р Елена Мујоска Трпевска
Д-р Елена Мујоска Трпевска

Претседател

Научен соработник, ЦСИ МАНУ
Област: Правни науки, казнено право, криминологија и пенологија

Акад. Владо Камбовски
Акад. Владо Камбовски

Ко-основач, Член на Извршен одбор

Академик, Раководител ЦСИ МАНУ
Област: Правни науки, Казнено право

Проф. д-р Гордана Лажетиќ
Проф. д-р Гордана Лажетиќ

Ко-основач, Член на Извршен одбор

Редовен професор, Правен факултет „Јустинијан I“-Скопје
Област: Правни науки, Казнено процесно право

Проф. д-р Александра Груевска-Дракулевски
Проф. д-р Александра Груевска-Дракулевски

Ко-основач, Член на Извршен одбор

Редовен професор, Правен факултет „Јустинијан I“-Скопје
Област: Правни науки, Криминологија и пенологија

Габриела Гајдова
Габриела Гајдова

Член на Извршен одбор

Судија, Основен суд Велес
Област: Кривични предмети, Малолетничко право, Прекршоци

Проф. д-р Никола Тупанчески
Проф. д-р Никола Тупанчески

Член и Претседател на Надзорен одбор

Редовен професор, Правен факултет „Јустинијан I“-Скопје
Област: Правни науки, Кривично право, Економско кривично право

Проф. д-р Ана Павловска Данева
Проф. д-р Ана Павловска Данева

Член на Надзорен одбор

Редовен професор, Правен факултет „Јустинијан I“-Скопје
Област: Aдминистративно право и Jавна администрација

м-р Константин Битраков

м-р Константин Битраков

Член на Извршен одбор

Магистер по правни науки, Асистент-истражувач, ЦСИ МАНУ, Демонстратор на Правен факултет „Јустинијан I“-Скопје
Област: Aдминистративно право и Jавна администрација

Проф. д-р Олга Кошевалиска
Проф. д-р Олга Кошевалиска

Член на Надзорен одбор

Декан на Правен факултет, УГД Штип
Област: Правни науки, Казнено процесно право

М-р Драги Целевски
М-р Драги Целевски

Член на Надзорен одбор

Државен советник на Народен правобранител
Област: Правни науки

Д-р Крсте Маљановски
Д-р Крсте Маљановски

Член на Надзорен одбор

Психолог, Меѓуопштински центар за социјална работа, Скопје
Област: Психологија и Судска психологија

Стапете во Контакт