Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На редовната седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на проектниот тим на Правничка Истражувачка Мрежа, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот Превенција на детско престапништво што се спроведува од …

Податоци за деца во ризик во Охрид 2018-2020

ЦСР Охрид остварува соработка со институциите како што се МВР, училишта, медиски центар, основен суд, за прибирање на податоци, прекуразговор и консултации. ЦСР Охрид изготвува квартални извештаи за состојбата на деца во ризик и ги доставува до Заводот за социјални дејности – Скопје. Од добиените податоци од ЦСР Охрид, изработен е инфографикот кој го гледате, …

Статистика за кривични дела сторени од деца

Во 2019 година евидентирани се вкупно 640 кривични дела извршени од 1.085 деца. Загрижува тоа што најчесто повеќе деца учествуваат во извршување на едно кривично дело бидејќи бројот на извршители е скоро дупло поголем од бројот на сторени кривични дела. Учеството на криминалитетот на децата во вкупниот криминал е околу 2,7% што е малку под …

Народен правобранител: Анализа на насилство во основните училишта на територијата на Општина Ѓорче Петров

Oсновните училишта се од круцијално значење кога се во прашање ризик факторите кои влијаат врз појава на насилство помеѓу децата. Во објавата се обработени податоци од Посебениот извештај од спроведеното истражување за насилство меѓу учениците во основните училишта – меѓуврсничко насилство, објавен од страна на Народниот правобранител во октомври 2019 година. Во Посебниот извештај како …

Анализа на насилство во средните училишта

Средните училишта се важен сегмент за анализа бидејќи во нив се случува посериозен вид на насилство, па дури и кривични дела. Со цел понатамошното утврдување на ризик факторите кои придонесуваат за детско престапништо, значајна ќе биде компаративната анализа од добиените податоци од основните и средните училишта заради утврдување на развојот на „насилништвото“ кај конкретна група …

Деца во ризик и деца во судир со законот - Скопски плански регион

Од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, со посебен акцент на три општини (Аеродром, Сарај и Шуто Оризари), состојбата со детското престапништво (прекршоци и кривични дела), за периодот од 2017 година заклучно со јуни 2020 година, е прикажана на објавениот инфографик. Податоците покажуваат рапидно зголемување на детското престапништво во 2020 година, кога …

Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, м-р Ненад Алексиќ и м-р Игор Петровски од ПИМ имаа можност да ги изложат своите наоди од спроведеното истражување …

Превенција на детско престапништво: aнализа на насилството според пол

Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување (НКТ) е формирано во 2017 година со одлука на Владата. Ова тело има објавено Годишен извештај за состојбата во однос на заштита на децата од злоупотреби и занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година, кој што е објавен во 2019 година. Согласно податоците изразени од НКТ, …

Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 година бележиме повторно пораст на бројот на деца во ризик при што …