Трета обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Втора обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

МЗМП во соработка со Управата за извршување на санкции и Заводот за социјални дејности од 13 до 15 март во Битола спроведе „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица“, на која што учествуваат претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи и Сектори за ресоцијализација и невладини организации од Струмичкиот, Штипскиот, Гевгелискиот и …

Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици, кој се спроведува во соработка со Заводот за социјални дејности и Управата за извршување на санкции се изготвија два модули кои треба да помогнат за поуспешна ресоцијализација и реинтеграција на осудените лица пред и после нивно отпуштање на …

Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Хелсиншкиот комитет за човекови права на 31.10.2023 организираше настан за презентација на документот „Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба во Република Северна Македонија (2021-2025)“- период на следење 2021 и 2022 година, подготвен од Хелсиншкиот комитет за човекови права во партнерство со Здружение на млади правници, Македонско пенолошко друштво и Здружение ИЗБОР во рамки …

Јавна дебата: Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во РСМ

Македонско пенолошко друштво на 17 oктомври 2023 организираше настан насловен „Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во Република Северна Македонија”. На настанот експертската јавност критички ги оцени мотивите за донесување на предлог законот за амнестија и дискутираа дали ситуацијата во затворските установи би се сменила со предложениот …

Создавање (не)правда: Амнестијaта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица е документ изработен во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка преку ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осудени лица“, финансиран од Европската Унија. Примарната цел на оваа анализа е да се утврди дали носењето чести закони за амнестија има позитивно …

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди

Македонското пенолошко друштво за потребите на проектот: “Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”  поддржан од Европска Унија, спроведува постапка на прибирање на понуди, со упатување на покана – барање за доставување на понуди. Во рамките на проектот се јавува потреба за: Критериуми за избор: Од понудувачот се бара да достави најекономична и најдобра понуда во согласност со погоре изнесени потреби. Со тоа што во понудата секоја од горенаведените …

Промоција на проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”

Рехабилитацијата на осудените лица и нивната успешна социјална реинтеграција во општеството треба да бидат меѓу основните цели на кривично правниот систем. Правно обврзувачките меѓународни конвенции за човекови права, како и стандардите и нормите на Обединетите нации за спречување на криминалот и кривичната правда, јасно ја признаваат оваа точка и ја нагласуваат важноста на активностите кои …