Македонско пенолошко друштво Скопје е дел од конзорциумот кој следните три години ќе работи на проектот „Градење на услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/433-960 согласно Договорот за грант потпишан меѓу МЗМП и ЕУ бр. (2022)4717714-28/06/2022.