СООЧУВАЊЕ СО ПАНДЕМИЈАТА COVID-19 ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЗАТВОРИ И УСТАНОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА

 Истражување на д-р Елена Мујоска Трпевска и м-р Константин Битраков, објавено од МАНУ (www.manu.edu.mk)

EMT-KB-COVID-19-во-затвори

ИЗВОР