Ризик фактори за појава на детско престапништво (основна анализа)