На 13 октомври 2022 година во организирација со ОБСЕ Мисија во Скопје се организира тркалазена маса во врска со Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

На настанот учествуваа доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседатка и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски од Македонско пенолошко друштво, кои се членови на работната група за измена и дополнување на ЗИС.

На средбата свое обраќање имаше претседателката на работната група за измени и дополнување на Законот за извршување на санкциите проф.д-р Гордана Лажетиќ, како и судии за извршување на санкции од судовите со основна и проширена надлежност од Република Северна Македонија.